Fra NVE følges snøsmeltinga med argusøyne. På deres nettsider kan det bl.a leses:

Oppdatert situasjonsrapport 11. juni – Utsikter for snøsmelteflom sommeren 2015

Det er fortsatt mye snø i fjellet i Sør-Norge og det er stor sannsynlighet for stor snøsmelteflom på Vestlandet. Enkelte steder høyt til fjells er det nå mer snø enn det var for en måned siden, mens det lavere enn 1000 moh har smeltet en del snø den siste uken. Det er også mer snø enn vanlig i fjellområdene nord i Nord-Trøndelag og i indre strøk av Nordland og Troms. Vi oppfordrer regulantene i vassdrag med store snømengder til å vurdere behov for tiltak. Vær¬forholdene under snøsmeltingen er fortsatt avgjørende for hvordan årets snøsmelteflom utvikler seg.

Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 11. juni 2015.

Det er stor sannsynlighet for stor snøsmelteflom i flere av elvene på Vestlandet fra nord i Rogaland til Rauma i Romsdalen. Sannsynligheten for stor flom er også større enn vanlig stedvis i indre Troms, på indre strøk nord i Nordland og i vestlige fjellområder på Øst- og Sørlandet. I mange lavereliggende vassdrag på Østlandet er det snøfritt. I Glomma nord for samløpet med Vorma er det lite snø og faren for at snøsmelteflommen blir større enn normal er vesentlig redusert.

Vi oppfordrer spesielt regulantene i de snørike vassdragene til å vurdere behovet for tiltak. En planmessig tapping av magasiner i de mest utsatte vassdragene for å oppnå flomdempning vil kunne redusere flomfaren.

Kommende 6-7 dager kan det bli noe økende snøsmelting i høyfjellet i Sør-Norge og litt økende vannføring i vassdrag fra disse fjellområdene. I høyfjellet i Nord-Norge ventes det lite eller ingen snøsmelting i samme periode.

Fremdeles gjelder det at værforholdene under snøsmeltingen er avgjørende for hvordan årets snøsmelteflom utvikler seg. Hvis varmt vær og mye regn inntreffer samtidig kan det bli stor flom i mange av de snørike vassdragene. Hvis det blir lite nedbør og moderat temperatur i smelteperioden er det ikke gitt at det blir større snøsmelteflom enn normalt.

Med «stor snøsmelteflom» menes en flom som kvalifiserer til oransje varslingsnivå eller høyere.

I Håraelva har det vert stor vannføring den siste uka. For oss betyr det full produksjon, men også overløp og rikelig vannføring i elva.